Jäsenyys

JUHO ISO-AHOLAN , SYNTYNYT 1808 SUVUN SUKUYHDISTYKSEN 9.8.1931 HYVÄKSYTYISSÄ SÄÄNNÖISSÄ TODETAAN JÄSENYYDESTÄ SEURAAVAA:

2 § Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä kirjallisesti ja siihen on oikeutettu jokainen, joka suoraan alenevassa polvessa polveutuu Juho Iso-Aholasta, syntynyt vuonna 1808, kuollut 1883 ja tällaisen henkilön puoliso sekä näiden aviolapset. Hakemus on jätettävä johtokunnalle, joka tarkastaa ja ratkaisee sen.

3 § Yhdistyksen jäsenyys lakkaa kuoleman, eron tai erottamisen johdosta, mistä viimeksi mainitussa tapauksessa päättää sukukokous. Eron saa jäsen vuoden ylössanomisen perästä, pyytämällä sitä kirjallisesti johtokunnalta.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä:

a) jos hän on jättänyt vuotiset jäsenmaksunsa maksamatta,

b) jos hän toiminnallaan tahi muuten on ehkäissyt yhdistyksen toimintaa, tahi loukannut suvun kunniaa,

c) milloin siihen on muita raskauttavia syitä olemassa.

Täytyy muistaa, että sukuyhdistyksen säännöt on hyväksytty jo 80 vuotta sitten ja että maailma on sen jälkeen muuttunut merkittävästi ja sääntöjäkin noudatamme suhteellisen väljästi. Tärkeintä on ollut toiminta ja yhteiset kokoontumiset sekä sukutietämyksen lisääminen nuoremmille suvun jäsenille.

Juho Iso-Aholan (syntynyt 1808) sukuyhdistys ry:n uusissa säännöissä (Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 15.12.2014/Dnro 2014/513265Y) todetaan seuraavaa:

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai –jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta toimintakaudelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän kausijäsenmaksun ( kolme (3) vuotta) tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Sukukokouksessa 30.7.2022 hyväksyttiin jäsenmaksuksi 30 euroa/kaudelta (2022-2024) 18 vuotta täyttäneeltä jäseneltä. Jäsenmaksua vuosilta 2020-2022 ei päätetty periä koronapandemian vuoksi, koska sukukokousta ei pidetty heinäkuussa 2020.

Jäsenmaksut pyydetään ystävällisesti maksamaan sukuyhdistyksen tilille Keski-Suomen Osuuspankkiin tilille FI61 5438 7550 0121 46.